ทัวร์เวียดนาม THE WONDERFUL SAPA 3D2N โดยสารการบิน แอร์เอเชีย

ทัวร์เวียดนาม THE WONDERFUL SAPA 3D2N โดยสารการบิน แอร์เอเชีย
ราคา: 9,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT_HAN14
มืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา ตลาด LOVE MARKET
บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว
หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - หมู่บ้านตะวัน
เมืองซาปา – ด่านชายแดนเวียดนามจีน  - เมืองฮานอย – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย

เดินทางวันที่ 
07 – 09 กรกฎาคม 2561
14 – 16 กรกฎาคม 2561
17 – 19 สิงหาคม 2561
24 – 26 สิงหาคม 2561
25 – 27 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
01 – 03 กันยายน 2561
07 – 09 กันยายน 2561
22 – 24 กันยายน 2561
29 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561
05 – 07 ตุลาคม 2561
02 – 04 พฤศจิกายน 2561
10 – 12 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
01 – 03 ธันวาคม 2561
09 – 11 ธันวาคม 2561
15 – 17 ธันวาคม 2561
29 – 31 ธันวาคม 2561  (วันสิ้นปี)
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 (วันขึ้นปีใหม่)


# พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก *อาหารครบทุกมื้อ *พิเศษ !!..เมนูสุกี้หม้อไฟ