ทัวร์ไต้หวัน T - Ded เก๋กู๊ด สุดมันส์ เที่ยวครบ 3 อุทยาน 5 วัน 4 คืน บิน TG

ทัวร์ไต้หวัน T - Ded เก๋กู๊ด สุดมันส์ เที่ยวครบ 3 อุทยาน 5 วัน 4 คืน บิน TG
ราคา: 25,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT01 TPE42
ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง
อุทยานฯ อาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ
ตึกไทเป101
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว

 
เดินทางโดย : THAI AIRWAYS
วันเดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 25,900 .-
 
วันเดินทางและราคา
04 – 08 ตุลาคม 2561     27,999
06 – 10 ตุลาคม 2561     27,999
11 – 15 ตุลาคม 2561 30,999
13 – 17 ตุลาคม 2561     30,999
18 – 22 ตุลาคม 2561 27,999
19 – 23 ตุลาคม 2561 30,999
20 – 24 ตุลาคม 2561 30,999
25 – 29 ตุลาคม 2561 27,999
27 – 31 ตุลาคม 2561 27,999
01 – 05 พฤศจิกายน 2561 26,999
03 – 07 พฤศจิกายน 2561 25,999
08 – 12 พฤศจิกายน 2561 26,999
10 – 14 พฤศจิกายน 2561 25,999
15 – 19 พฤศจิกายน 2561 26,999
17 – 21 พฤศจิกายน 2561 25,999
22 – 26 พฤศจิกายน 2561 26,999
24 – 28 พฤศจิกายน 2561 25,999
29 พ.ค. – 03 ธ.ค. 2561 26,999
01 – 05 ธันวาคม 2561 30,999
06 – 10 ธันวาคม 2561 30,999
08 – 12 ธันวาคม 2561     29,999
13 – 17 ธันวาคม 2561 26,999
15 – 19 ธันวาคม 2561 26,999
20 – 24 ธันวาคม 2561 26,999
22 – 26 ธันวาคม 2561 27,999
27 – 31 ธันวาคม 2561 31,999
29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 34,999
30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 33,999
31 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62 32,999หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด
มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 NTD/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%