ทัวร์ไต้หวัน XW-T31 ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทัวร์ไต้หวัน XW-T31 ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ราคา: 16,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT05 XW-T31
เถาหยวน  หนานโถว  ผู่หลี่   ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง  
วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง  ชิมชา  ไทจง  ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
ไทจง  พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ  อาหลี่ซัน   ป่าสนพันปี  เจี๊ยอี้               
เจี๊ยอี้ ไทเป ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง                      
ไทเป หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว ดิวตี้ฟรี Germanium ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 
 
13 - 18 Sep 2018 16,888 
27 Sep - 02 Oct 2018 17,888 
04 - 09 Oct 2018 17,888 
11 - 16 Oct 2018 20,888 
18 - 23 Oct 2018 20,888 

 
สายการบิน NOK SCOOT(XW)