ทัวร์ไต้หวัน XW-T32_Taiwan Best Time ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

ทัวร์ไต้หวัน XW-T32_Taiwan Best Time ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ราคา: 13,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT05 XW-T32
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง
ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ดิวตี้ฟรี – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 
02 - 06 Oct 2018 13,888 
04 - 08 Oct 2018 15,888 
05 - 09 Oct 2018 15,888 
06 - 10 Oct 2018 15,888 
09 - 13 Oct 2018 16,888 
11 - 15 Oct 2018 18,888 
12 - 16 Oct 2018 18,888 
13 - 17 Oct 2018 16,888 
18 - 22 Oct 2018 16,888 
19 - 23 Oct 2018 18,888 
20 - 24 Oct 2018 17,888 

 
สายการบิน NOK SCOOT (XW)