ทัวร์ไตหวัน มหัศจรรย์..ไทเป 4 วัน 2 คืน พฤศจิกายน61-มกราคม 62

ทัวร์ไตหวัน มหัศจรรย์..ไทเป 4 วัน 2 คืน พฤศจิกายน61-มกราคม 62
ราคา: 12,900 บาท
รหัสทัวร์: dpt02
เดินทางเดือน
พฤศจิกายน - มกราคม 62
เดินทางวันที่ 

01 พ.ย. 61-04 พ.ย. 61
08 พ.ย. 61-11 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61-18 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61-25 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61-02 ธ.ค. 61

06 ธ.ค. 61-09 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61-16 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61-24 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61-30 ธ.ค. 61

03 ม.ค. 62-06 ม.ค. 62
10 ม.ค. 62-13 ม.ค. 62
17 ม.ค. 62-20 ม.ค. 62
24 ม.ค. 62-27 ม.ค. 62

อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101–(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89)
วัดหลงซาน -ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium –ซีเหมินติง
ร้านพายสัปปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี–ซือหลินไนท์มาเก็ท

หมายเหตุ 
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200 บาท/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)