ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Holiday Newyear 2019 (FJL-NY-08) 4D3N By CI เดินทาง 31ธค.18–03มค.19

ทัวร์ไต้หวัน  Taiwan Holiday Newyear 2019 (FJL-NY-08) 4D3N By CI เดินทาง 31ธค.18–03มค.19
ราคา: 25,900 บาท
รหัสทัวร์: รหัส DPT63-FJL-NY-08
สายการบิน CHINA AIRLINES 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องในระหว่างการเดินทาง)
 
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง
ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–เมืองไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด–Cosmetics Shop–ซีเหมินติง-ศูนย์ GERMANIUM
อุทยานเหย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น–หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค–MITSUI OUTLET PARK
**แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก**
 
 
อัตราค่าบริการ
31 DEC’18 – 03 JAN’19 ราคา 25,900
 
 
อัตราไม่นี้รวม
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านล่ะ 800 NTD /ท่าน /ทริป (ลูกค้าเด็กชำระเงินเท่าผู้ใหญ่)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความ ประทับใจ