ทัวร์ไต้หวัน CHECK IN TAIWAN จำนวน 5 วัน 3 คืน (SMTW01_BR)

ทัวร์ไต้หวัน CHECK IN TAIWAN จำนวน 5 วัน 3 คืน (SMTW01_BR)
ราคา: 25,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT14
ชม สถานีรถไฟเสิ้งซิง เป็นสถานที่บันทึกความทรงจำเกี่ยวกับรถไฟ
ชม หมู่บ้านสายรุ้ง ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่สวยงาม
ชม วัดจงไถฉานซื่อ สนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัล
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่งดงามราวกับภาพวาด
นมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่
ช้อปขนมขึ้นชื่อ ร้านพายสับปะรส เลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน
ชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียง
ชม เมืองเหย่หลิ่ว ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างแปลกตา
ชม พิพิธภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน
ถ่ายภาพ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้าแห่งนี้เคยมีความสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก
ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง
ชม วัดหลงซันซื่อ เป็นวัดเก่าแก่กว่า 260 ปี
ช้อปปิ้ง ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง

กำหนดการเดินทางเดือนตุลาคม 2561
โดยสายการบิน EVA AIR
ราคา 25,900.-

วันเดินทาง
20 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61  25,900
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 50 Euro/ท่าน
ตลอดทริปการเดินทาง
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว 
ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว กรณียื่นขอ VISA