ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN VERY GOOD ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN VERY GOOD ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น  5วัน 3คืน
ราคา: 13,988 บาท
รหัสทัวร์: DPT05-XW-T26
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!!
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ
ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป
ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์ 
เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน เมนู Seafood เหย่หลิ่ว
พักโรงแรม Hot Spring อาบน้ำแร่ 1คืน
พัก:เถาหยวน 1คืน(อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน  ไทเป 1คืน  


กำหนดการเดินทางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2561
โดยสายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 13,988.- 

วันเดินทาง
28 May - 01 Jun 2018 15,988 
30 May - 03 Jun 2018 14,988 
03 - 07 Jun 2018 13,988 
06 - 10 Jun 2018 14,988 
10 - 14 Jun 2018 13,988 
13 - 17 Jun 2018 14,988 
17 - 21 Jun 2018 13,988 
20 - 24 Jun 2018 14,988 
24 - 28 Jun 2018 13,988 
27 Jun - 01 Jul 2018 14,988 
01 - 05 Jul 2018 13,988 
04 - 08 Jul 2018 14,988 
08 - 12 Jul 2018 13,988 
11 - 15 Jul 2018 14,988 
15 - 19 Jul 2018 13,988 
18 - 22 Jul 2018 14,988 
22 - 26 Jul 2018 13,988 
25 - 29 Jul 2018 16,988 
26 - 30 Jul 2018 18,988 
29 Jul - 02 Aug 2018 15,988 
01 - 05 Aug 2018 14,988 
05 - 09 Aug 2018 13,988 
08 - 12 Aug 2018 16,988 
09 - 13 Aug 2018 17,988 
12 - 16 Aug 2018 15,988 
15 - 19 Aug 2018 14,988 
19 - 23 Aug 2018 13,988 
22 - 26 Aug 2018 14,988 
26 - 30 Aug 2018 13,988 
29 Aug - 02 Sep 2018 14,988 
02 - 06 Sep 2018 13,988 
05 - 09 Sep 2018 15,988 
09 - 13 Sep 2018 14,988 
12 - 16 Sep 2018 15,988 
16 - 20 Sep 2018 14,988 
19 - 23 Sep 2018 15,988 
23 - 27 Sep 2018 14,988 
26 - 30 Sep 2018 15,988 
30 Sep - 04 Oct 2018 14,988 
03 - 07 Oct 2018 15,988 
07 - 11 Oct 2018 15,988 
10 - 14 Oct 2018 17,988 
14 - 18 Oct 2018 16,988 
17 - 21 Oct 2018 16,988 
21 - 25 Oct 2018 17,988 
22 - 26 Oct 2018 16,988 
24 - 28 Oct 2018 16,988 ราคาทัวร์ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ
ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว ค่าภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ(เก็บเพิ่ม 800บาท)
ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 NT สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า