ทัวร์ไต้หวัน WOW 9,999 TAIWAN ว้าวให้สุดแล้วหยุดที่ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน WOW 9,999 TAIWAN ว้าวให้สุดแล้วหยุดที่ไต้หวัน
ราคา: 9,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT13
กำหนดการเดินทาง มิถุนายน - กันยายน 2018
โดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
 
-สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101
-ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
-บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบินTHAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
-พักเถาหยวน2คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

 
อัตตราค่าบริการ
 
01 - 04 Jun 2018 9,999 
03 - 06 Jun 2018 11,111 
08 - 11 Jun 2018 9,999 
24 - 27 Jun 2018 11,111 
29 Jun - 02 Jul 2018 11,111 
01 - 04 Jul 2018 11,555 
06 - 09 Jul 2018 9,999 
08 - 11 Jul 2018 11,111 
13 - 16 Jul 2018 9,999 
15 - 18 Jul 2018 11,555 
22 - 25 Jul 2018 11,555 
05 - 08 Aug 2018 11,555 
31 Aug - 03 Sep 2018 9,999 
07 - 10 Sep 2018 9,999 
21 - 24 Sep 2018 9,999 
27 - 30 Sep 2018 9,999 
28 Sep - 01 Oct 2018 9,999 
07 - 10 Oct 2018 9,999 
15 - 18 Oct 2018 9,999 
23 - 26 Oct 2018 11,111 
 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าทิปไกด์ท่านละ 1500 บาท/ต่อท่าน/ทริป