ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN สะดุดรัก...ที่พักใจ 6D4N ราคาสบายกระเป๋า

ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN สะดุดรัก...ที่พักใจ 6D4N ราคาสบายกระเป๋า
ราคา: 15,987 บาท
รหัสทัวร์: DPT01-TPE01
กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม - กันยายน 61
โดยสายการบินนกสกู๊ต
 

เที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม!! ราคาสบายกระเป๋า
ไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งแบบฟินเว่อร์
เยือนเส้นทางรถไฟผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิน -หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
วัดหลงซาน-ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-วัดเหวินหวู่-อุทยานอาลีซาน-วัดซงซานฉือโย่ว
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101-ตลาดกลางคืนซื่อหลิน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
อัตราค่าบริการ

11 – 16 พฤษภาคม 2561 ราคา 17,987
25 – 30 พฤษภาคม 2561 ราคา 17,987
29 พ.ค. – 03 มิ.ย.2561 ราคา 16,987
26 มิ.ย. – 01 ก.ค.2561 ราคา 15,987
03 – 08 กรกฎาคม 2561 ราคา 15,987
10 – 15 กรกฎาคม 2561 ราคา 16,987
17 – 22 กรกฎาคม 2561 ราคา 16,987
24 – 29 กรกฎาคม 2561 ราคา 18,987
27 ก.ค. – 01 ส.ค.2561 ราคา 18,987
07 – 12 สิงหาคม 2561 ราคา 18,987
10 – 15 สิงหาคม 2561 ราคา 18,987
17 – 22 สิงหาคม 2561 ราคา 15,987
24 – 29 สิงหาคม 2561 ราคา 16,987
28 ส.ค. – 02 ก.ย.2561 ราคา 16,987
04 – 09 กันยายน 2561 ราคา 15,987
11 – 16 กันยายน 2561 ราคา 16,987
18 – 23 กันยายน 2561 ราคา 16,987
25 – 30 กันยายน 2561 ราคา 16,987


* ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,200 NTD /ทริป/ต่อท่าน***