ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N
ราคา: 18,777 บาท
รหัสทัวร์: DPT01-TPE02
กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม - กันยายน 61
โดยสายการบินนกสกู๊ต 

วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง 
วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง 
ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
COSMETIC SHOP - พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง
 

 
อัตราคาร่าบริการ
 
04 – 09 พฤษภาคม 2561 ราคา 19,777
08 – 13 พฤษภาคม 2561 ราคา 18,777
15 – 20 พฤษภาคม 2561 ราคา 18,777
18 – 23 พฤษภาคม 2561 ราคา 19,777
19 – 24 มิถุนายน 2561 ราคา 18,777
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน***