ทัวร์ไต้หวัน พาตะลุย TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5D3N สิงหาคม - กันยายน 61

ทัวร์ไต้หวัน พาตะลุย TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5D3N สิงหาคม - กันยายน 61
ราคา: 12,987 บาท
รหัสทัวร์: DPT01-TPE05
เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2561
โดยสายการบิน Nookscoot
 
เที่ยวเมืองสุดโรแมนติก..ปล่อยโคมขงหมิง
ช้อปปิ้งจัดเต็มเก็บทุกจุดไฮไลท์
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ทุกคืน
 
เยือนเส้นทางรถไฟผิงซี-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น-วัดหลงซาน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
 

เปิดเพิ่ม!!
10 – 14 สิงหาคม 2561 ราคา 15,987
18 – 22 สิงหาคม 2561 ราคา 12,987
21 – 25 สิงหาคม 2561 ราคา 12,987
25 – 29 สิงหาคม 2561 ราคา 12,987
01 – 05 กันยายน 2561 ราคา 12,987
08 – 12 กันยายน 2561 ราคา 12,987
11 – 15 กันยายน 2561 ราคา 12,987
15 – 19 กันยายน 2561 ราคา 12,987
18 – 22 กันยายน 2561 ราคา 12,987
25 – 29 กันยายน 2561 ราคา 12,987
 
 ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท** 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน***