ทัวร์ไตหวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5วัน3คืน SL

ทัวร์ไตหวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5วัน3คืน SL
ราคา: 15,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT02_TPE003_SL
>>>ไฮไลท์ <<<
หนานโถว– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่–เจียอี้
เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต
ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง–อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค–ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ชอปปิ้งซีเหมินติง


เดินทางวันที่
29 มิ.ย. 61-03 ก.ค. 61
06 ก.ค. 61-10 ก.ค. 61
13 ก.ค. 61-17 ก.ค. 61
03 ส.ค. 61-07 ส.ค. 61
07 ส.ค. 61-11 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61-14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61-21 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61-28 ส.ค. 61
07 ก.ย. 61-11 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61-18 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61-25 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61-29 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61-02 ต.ค. 61
02 ต.ค. 61-06 ต.ค. 61
05 ต.ค. 61-09 ต.ค. 61
09 ต.ค. 61-13 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61-16 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61-23 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61-27 ต.ค. 61


***หมายเหตุ***ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,000 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)