ทัวรืไตหวัน HELLO!!บินสบาย ไปไทเป เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน โดย SL

ทัวรืไตหวัน HELLO!!บินสบาย ไปไทเป เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน โดย SL
ราคา: 17,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT02_TPE04_SL
<< ไฮไลท์ >>
หนานโถว- วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่–เจียอี้
เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต
ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว –ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง– พิพิธภัณฑ์กู้กง– ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101– ศูนย์เครื่องสำองค์ -อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค–ชอปปิ้งซีเหมินติง

เดินทางวันที่ 
13 มิ.ย. 61-18 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61-02 ก.ค. 61
04 ก.ค. 61-09 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61-23 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61-30 ก.ค. 61
01 ส.ค. 61-06 ส.ค. 61
08 ส.ค. 61-13 ส.ค. 61
22 ส.ค. 61-27 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61-03 ก.ย. 61
05 ก.ย. 61-10 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61-24 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61-01 ต.ค. 61
03 ต.ค. 61-08 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61-15 ต.ค. 61


***หมายเหตุ***  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)