ทัวร์ไต้หวัน PARADISE IN TAIWAN 4D3N พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว

ทัวร์ไต้หวัน PARADISE IN TAIWAN 4D3N พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว
ราคา: 22,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT01-TPE09
กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ - กันยายน 18
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
เจี่ยอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง 
ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป - COSMETIC SHOP
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ตลาดซีเหมินติง 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK 

พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว
"บิน 5 ดาว สะสมสไมล์ 50%"
มื้อพิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูไต้หวัน
 
 
 
อัตราค่าบริการ
 
08 – 11 มิถุนายน 2561 ราคา 22,900
22 – 25 มิถุนายน 2561 ราคา 22,900
26 – 29 กรกฎาคม 2561 ราคา 25,900
27 – 30 กรกฎาคม 2561 ราคา 25,900
09 – 12 สิงหาคม 2561 ราคา 25,900
10 – 13 สิงหาคม 2561 ราคา 25,900
13 – 16 กันยายน 2561 ราคา 22,900
 
 
* ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 800 NTD /ทริป/ต่อท่าน***