ทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN 5D4N ตะลุยธรรมชาติ "เที่ยวครบ 3 อุทยาน"

ทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN 5D4N ตะลุยธรรมชาติ "เที่ยวครบ 3 อุทยาน"
ราคา: 25,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT01-TPE10
กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม - กันยายน 18
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
 
บินหรู .. อยู่ดี พัก 5 ดาว!!
พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
สุดมันส์.. ตะลุยธรรมชาติ "เที่ยวครบ 3 อุทยาน"
พิเศษ!! ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 
มื้อพิเศษ!! พระกระโดดกำแพง ชาบูไต้หวัน
 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง 
ไฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park
 
 
อัตราค่าบริการ
 
24 – 28 มิถุนายน 2561 ราคา  25,900
26 – 30 กรกฎาคม 2561 ราคา  29,900
27 – 31 กรกฎาคม 2561 ราคา  29,900
09 – 13 สิงหาคม 2561 ราคา  29,900
12 – 16 สิงหาคม 2561 ราคา  27,900
09 – 13 กันยายน 2561 ราคา  25,900
27 ก.ย. – 01 ต.ค.2561 ราคา  25,900
 
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท** 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน***