ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN รัก...รสแซ่บ 4D3N บินหรู อยู่ดี พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN รัก...รสแซ่บ 4D3N บินหรู อยู่ดี พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
ราคา: 17,777 บาท
รหัสทัวร์: DPT01-TPE17
กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม - พฤศจิกายน 18
โดยสายการบิน EVA AIR


บินหรู อยู่ดี พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
ช้อปปิ้งจัดเต็ม ไหว้พระขอพรวัดดังไต้หวัน
"ปล่อยโคมขงหมิง" เขียนคำอธิษฐานขอพร
มื้อพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา อาหารซีฟู๊ดไต้หวัน

ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101
ย่านซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ผิงซี
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – วัดซงซานฉือโย่ว – ตลาดกลางคืนเหราเหอ
วัดหลงซาน – ร้าน COSMETIC – ถนนโบราณต้าซี – Mitsui Outlet Parkอัตราค่าบริการ

07 – 10 กรกฎาคม 2561 ราคา 17,777
04 – 07 สิงหาคม 2561 ราคา 17,777
08 – 11 กันยายน 2561 ราคา 17,777
03 – 06 พฤศจิกายน 2561 ราคา 18,777


* ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 7,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน***