ทัวร์ไต้หวัน THE BEST OF TAIWAN 5D4N นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง

ทัวร์ไต้หวัน THE BEST OF TAIWAN 5D4N นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง
ราคา: 25,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT01-TPE21
กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 18
โดยสายการบิน  CHINA AIRLINES


สุดคุ้มเที่ยวไต้หวันครบ.. แบบเหนือจรดใต้
ไทเป - เกาสง แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง "High Speed Rail"
มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, พระกระโดดกำแพง


ไทจง - เฟิ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - วัดจงไถซานซื่อ – เมืองเจียอี้ 
หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่  
ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เกาสง – ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต
วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง
Dome of  Light – แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River)–รถไฟความเร็วสูง
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - Mitsui Outlet Park 
อัตราค่าบริการ

02 – 06  พฤษภาคม 2561 ราคา 25,900
09 - 13 พฤษภาคม 2561 ราคา 26,900
16 - 20 พฤษภาคม 2561 ราคา 26,900
23 – 27 พฤษภาคม 2561 ราคา 25,900
30 พ.ค. – 03 มิ.ย.2561 ราคา 25,900
13 – 17 มิถุนายน 2561 ราคา 25,900
25 – 29 กรกฎาคม 2561 ราคา 26,900
08 – 12 สิงหาคม 2561 ราคา 26,900
03 – 07 ตุลาคม 2561 ราคา 25,900
10 – 14 ตุลาคม 2561 ราคา 26,900


** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท** 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน***