ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN EVA PRO ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิน สิงหาคม – ธันวาคม 2561

 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN EVA PRO  ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิน สิงหาคม – ธันวาคม 2561
ราคา: 20,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT36 ST09
กำหนดการเดินทาง  เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2561 โดยสายการบิน EVA AIR
บินสายการบินห้าดาวในราคาประหยัด ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน
18 - 21 ส.ค. 61    20,900
1 – 4 ก.ย. 61      20,900
15 -18 ก.ย. 61     20,900
6 - 9 ต.ค. 61       21,900
10 - 13 พ.ย. 61   20,900
24 - 27 พ.ย. 61   20,900
8 - 11 ธ.ค. 61(วันรัฐธรรมนูญ) 21,900
15 - 18 ธ.ค. 61   20,900