ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5D3N เที่ยวสุดคุ้มพาช้อป 3 ตลาดดัง

ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5D3N เที่ยวสุดคุ้มพาช้อป 3 ตลาดดัง
ราคา: 13,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT01-TPE31
กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม -  ตุลาคม 2561 
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 

 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 
พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน!!
สุดพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู้ดกุ้งมังกร
 
 
อัตตราค่าบริการ
 
22 – 26 กรกฎาคม 2561 ราคา 13,900
19 – 23 สิงหาคม 2561 ราคา 13,900
26 – 30 สิงหาคม 2561 ราคา 13,900
02 – 06 กันยายน 2561 ราคา 13,900
16 – 20 กันยายน 2561 ราคา 13,900
23 – 27 กันยายน 2561 ราคา 13,900
30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2561 14,900
07 – 11 ตุลาคม 2561 14,900
14 – 18 ตุลาคม 2561 14,900
21 – 25 ตุลาคม 2561 16,900
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2561 14,900
 
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน***