ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER FIGHTER ไทเป-ไทจง-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบ-จงเรี่ยฉือ FT11

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER FIGHTER ไทเป-ไทจง-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบ-จงเรี่ยฉือ FT11
ราคา: 13,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT36 FT1
กำหนดการเดินทาง  มิ.ย - ต.ค. 61 โดยสายการบิน TIGER AIR
ไทเป-ไทจง-หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 ช้อป 2 ตลาดขึ้นชื่อ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และซีเหมินติง
(สยามสแคว์ไทเป) 4 วัน 3  คืน 
21 – 24 มิ.ย. 61 13,999
28 มิ.ย.–1 ก.ค. 61 13,999
5 – 8 ก.ค. 61 13,999
13 – 16 ก.ค. 61 13,999
19 – 22 ก.ค. 61 13,999
2 – 5 ส.ค. 61 13,999
16 – 19 ส.ค. 61 13,999
30 ส.ค.-2ก.ย. 61 13,999
14 – 17 ก.ย. 61 13,999
21 – 24 ก.ย. 61 13,999
5 – 8 ต.ค. 61 13,999
12 – 15 ต.ค. 61 13,999