ทัวร์ไต้หวัน T-DED มนต์รัก TAIWAN 7D5N เที่ยวครบ 3 อุทยาน คุ้มสุด !!

ทัวร์ไต้หวัน T-DED มนต์รัก TAIWAN 7D5N เที่ยวครบ 3 อุทยาน คุ้มสุด !!
ราคา: 21,777 บาท
รหัสทัวร์: DPT01-TPE32
กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม -  ตุลาคม 2561 
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 


ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เจียอี้
เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกาช้อปปิ้งเพลินแบบจัดเต็ม 3 ตลาดดัง
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว
สัมผัสธรรมชาติสุดงาม "อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ"
มื้อพิเศษ!! ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู้ดกุ้งมังกร
อัตตราค่าบริการ

23 – 29 กรกฎาคม 2561 ราคา 23,777
27 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561 ราคา21,777
24 – 30 กันยายน 2561 ราคา 22,777
08 – 14 ตุลาคม 2561 ราคา 23,777
15 – 21 ตุลาคม 2561 ราคา 22,777
22 – 28 ตุลาคม 2561 ราคา 23,777
29 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561 ราคา 22,777** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,200 NTD /ทริป/ต่อท่าน***