ทัวร์ไต้หวัน COYOTE TAIWAN SEASON2 5วัน3คืน

ทัวร์ไต้หวัน  COYOTE TAIWAN SEASON2 5วัน3คืน
ราคา: 13,999 บาท
รหัสทัวร์: DTP13
กำหนดการเดินทาง เดือน กันยายน – ตุลาคม 2561
สายการบินThai Lion Air 
 
-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินอู่ -พักอาบน้ำแร่
ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ตึกไทเป101-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ไทเป-วัดหลงซาน-ผิงซี-ซื่อเฟิ่น -เหย๋หลิ่ว–ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
 

 
 
อัตราค่าบริการ
04 - 08 Jul 2018 14,555 
11 - 15 Jul 2018 14,555 
18 - 22 Jul 2018 14,555 
25 - 29 Jul 2018 14,555 
26 - 30 Jul 2018 15,999 
27 - 31 Jul 2018 14,555 
01 - 05 Aug 2018 14,555 
08 - 12 Aug 2018 13,999 
09 - 13 Aug 2018 14,999 
15 - 19 Aug 2018 12,999 
22 - 26 Aug 2018 14,555 
03 - 07 Oct 2018 14,555 
04 - 08 Oct 2018 14,555 
05 - 09 Oct 2018 14,555 
10 - 14 Oct 2018 14,999 
11 - 15 Oct 2018 15,999 
12 - 16 Oct 2018 14,999 
13 - 17 Oct 2018 14,999 
17 - 21 Oct 2018 14,999 
18 - 22 Oct 2018 15,999 
19 - 23 Oct 2018 15,999 
20 - 24 Oct 2018 14,999 
21 - 25 Oct 2018 14,555 
 
 
 
***ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ทริป***
ชำระที่สนามบินดอนเมือง
***ไม่รวมค่าทิปของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน***