ทัวร์ไตหวัน ทัวร์ไต้หวัน ชานมไข่มุก อาลีซาน ตึกไทเป 101 4 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์ไตหวัน ทัวร์ไต้หวัน ชานมไข่มุก อาลีซาน ตึกไทเป 101 4 วัน 3 คืน (TG)
ราคา: 17,899 บาท
รหัสทัวร์: DPT85_CSTPETG01
>>>กรุงเทพฯ-เถาหยวน<<<
ผูหลี่–วัดเหวินหวู่–ชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา-เจียอี้
เจียอี้–อุทยานอาหลีซาน(นั่งรถไฟโบราณ)–ร้านชา–เจียอี้-ร้านเครื่องสำอางค์-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)–ศูนย์สร้อยสุขภาพ–DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-เถาหยวน-กรุงเทพฯ 
ไป  (TG632 : 08.25-13.05)
กลับ(TG633 : 14.05-16.50)

เดินทางวันที่ สิงหาคม - กันยายน  61
วันที่09-12 สิงหาคม 2561
วันที่ 23-26 สิงหาคม 2561
วันที่ 06-09 กันยายน 2561  
วันที่ 27-30 กันยายน 2561

หมายเหตุ

ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แนะนำให้ใช้หลักมาตราฐานสากล โดยการให้เป็นค่าสินน้ำใจตอบแทนในการบริการ 40 NTD/ทริป/ท่าน หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 ไต้หวันยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] ท่านสามารถเข้าไต้หวันโดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าเพิ่มที่เกิดขึ้นตามจริง ทั้งนี้ สำหรับหนังสือเดินทางข้าราชการไทย (เล่มสีน้ำเงิน) ต้องทำการยื่นขอวีซ่าตามปกติ มีค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ