ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์ ฮาลาล 4D3N เที่ยวไต้หวันลั่นล้า แช่น้ำแร่ห้องส่วนตัว

ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์ ฮาลาล 4D3N เที่ยวไต้หวันลั่นล้า แช่น้ำแร่ห้องส่วนตัว
ราคา: 24,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT21 CI01
ไทเป บินตรงสายการบินพรีเมี่ยมเซอร์วิส
รับประทานอาหารฮาลาลทุกมื้อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
สัมผัสทะเลหมอก ณ อุทยานอาลีซาน
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดเจียอี๊ , ตลาดฝงเจี่ย และ ย่านซีเหมินติง
อาบน้ำแร่ แช่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 
สายการบิน CHINA AIRLINES
เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 61
เริ่มต้น 24,900 .-
 
วันเดินทางและราคา
10-13 สิงหาคม 2561 24,900.-
12-15 ตุลาคม 2561 24,900.-หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
×ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
×ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางไต้หวันได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศไต้หวันให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศไต้หวันไม่เกิน 30 วัน)
×หากในภายหลังทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
×ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
×ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
×ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
×ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
×ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %