ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวครั้งเดียว 2 ประเทศ ครบทุกไฮไลท์

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวครั้งเดียว 2 ประเทศ ครบทุกไฮไลท์
ราคา: 13,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT05-FD97
เที่ยวครั้งเดียว 2 ประเทศ ครบทุกไฮไลท์ !!
เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม
ชมคาสิโน Genting outlet premium เอ้าเล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ เปิดใหม่ล่าสุด
เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า  โรงงานช็อกโกแลต
เมืองใหม่ปุตราจายา เยือนเมืองมรดกโลกมะละกา โบถส์เซนปอล ตึกแดง ดัทสแควร์ สิงคโปร์
ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว เมอร์ไลออนส์ Garden by the bay รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
เดินทางโดยสายการบิน AIRASIA บินตรงลงกัวลาลัมเปอร์และบินกลับจากสิงคโปร์
พักโรงแรมเก็นติ้ง 1คืน และ โยโฮบารู 1คืน สิงคโปร์ 1คืน


กำหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 52,555.-

วันเดินทาง
28 Jun - 01 Jul 2018 13,888 
12 - 15 Jul 2018 14,888 
26 - 29 Jul 2018 16,888 
09 - 12 Aug 2018 15,888 
23 - 26 Aug 2018 14,888 
06 - 09 Sep 2018      14,888 
27 - 30 Sep 2018      14,888 
11 - 14 Oct 2018       15,888 
18 - 21 Oct 2018       14,888 
25 - 28 Oct 2018 15,888 
15 - 18 Nov 2018 15,888 
13 - 16 Dec 2018 15,888 
 


ค่าบริการนี้ไม่รวม 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ 
ทีวีช่องพิเศษ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าไม่เอาใบกำกับภาษีไม่ต้องจ่าย)
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากอุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การนัดหยุดงาน หรือการเกิดจลาจลหรือ
การปฏิเสธไม่ให้ เข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานทั้งไทยและต่างประเทศ การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน
ซึ่งอยู่นอกเหนือจาก ความรับผิดชอบของบริษัทฯ,.ค่าทิปไกด์ คนขับรถ (4 วัน รวมเป็น 100 ริงกิต)
สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ, 
ค่าบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลท่านละ 1,800 บาท