04.ทัวร์อินเดีย พระพุทธเจ้า 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน โดย WE

04.ทัวร์อินเดีย พระพุทธเจ้า 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน โดย WE
ราคา: 25,552 บาท
รหัสทัวร์: DPT04
เดินทางเดือน ตุลาคม 61
4 สังเวชนียสถาน จุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาสู่สถานที่สำคัญของพุทธประวัติ
พุทธคยา  :  จุดแสวงบุญสำหรับชาวพุทธทั่วโลก “พระมหาโพธิเจดีย์” อนุสรณ์สถานการตรัสรู้
กุสินารา : สักการะ สถูปปรินิพพาน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ลุมพินีวัน  :  ดินแดนชมพูทวีป อยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะ

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
ค่ายื่นวีซ่าอินเดียและเนปาล 5,000 บาท : หน้าพาสปอร์ต และรูปถ่าย(สแกน)หน้าตรง 2 นิ้ว (พื้นหลังขาว)