ทัวร์อินเดีย จัยปูร์ เดลี ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา 6 วัน 3 คืน ส.ค.-ก.ย.2561

ทัวร์อินเดีย  จัยปูร์  เดลี  ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา  6 วัน 3 คืน ส.ค.-ก.ย.2561
ราคา: 20,992 บาท
รหัสทัวร์: DPT04
สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์” สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย
สัมผัสอากาศหนาวเย็น “โซนามาร์ค” เส้นทางสวยงามน่าจดจำ
ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก “ทัชมาฮาล” 
 
เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์แอร์เวย์  (WE)
เดินทาง ส.ค.-ก.ย.2561
8-13 สิงหาคม 2561 ราคา 21,991
29สิงหาคม – 3 กันยายน 2561 ราคา 21,991
19-24 กันยายน 2561 ราคา 21,991
 
 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
ค่ายื่นวีซ่าอินเดีย 3,000 บาท : หน้าพาสปอร์ต และรูปถ่าย(สแกน)หน้าตรง 2 นิ้ว (พื้นหลังขาว)
 
หมายเหตุ : ทางเราขอสงวนสิทธิ์์ในการดำเนินการจัดทำวีซ่าอินเดีย (E-VISA)
ให้กับลูกค้าทุกกรณี หากลูกค้ามีวีซ่าอินเดียติดเล่มแบบรายปีไม่คิดค่าวีซ่าเพิ่มเติม