ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน+ทัชมาฮาล 9วัน7คืน 9WBUDDHSIT

ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน+ทัชมาฮาล 9วัน7คืน 9WBUDDHSIT
ราคา: 45,500 บาท
รหัสทัวร์: DPT52 9WBUDDHSIT
กำหนดการเดินทาง ก.ย 61 -  ม.ค. 62 โดยสายการบิน JET AIRWAYS
 “ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน 4 แห่ง เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ด้วยระลึกว่า”• พระตถาคตประสูติในที่นี้ ๑ เมืองลุมพินีวัน 
• พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญานในที่นี้ ๑ เมืองพุทธคยา 
• พระตถาคตยังธรรมจักรให้เป็นไปแล้วในที่นี้ ๑ เมืองพาราณสี
• พระตถาคตเสด็จปรินิพพาน ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ ๑ เมืองกุสินรา
”ชมความมหัศจรรย์ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล”
 

22-30 ก.ย.,06-14,20-28 ต.ค. 03-11,17-25 พ.ย.,01-09 15-23 ธ.ค.2561 ราคาท่านละ 48,800 บาท  
28 ธ.ค.-05 ม.ค. 2562 ราคาท่านละ 50,300 บาท