ทัวร์อินเดีย ยลโฉม..มหานครสีชมพู “ จัยปูร์ ” เพชรเม็ดงามแห่งอินเดีย 4 วัน ส.ค - ก.ย. 61

ทัวร์อินเดีย ยลโฉม..มหานครสีชมพู  “ จัยปูร์ ”  เพชรเม็ดงามแห่งอินเดีย 4 วัน ส.ค - ก.ย. 61
ราคา: 12,921 บาท
รหัสทัวร์: DPT04
ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก “ ทัชมาฮาล
ขอพร “พระพิฆเนศ” ที่ศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังแห่งเมืองจัยปูร์
นั่งรถจิ๊บ...ขึ้นชมพระราชวังบนยอดเขา / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์แอร์เวย์ WE

 
สายการบิน ไทยสไมล์แอร์เวย์
เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 61
เริ่มต้น 12,921 .-
 
วันเดินทางและราคา
17 -20 สิงหาคม 61 12,921
24 – 27 สิงหาคม 61 12,921
7 – 10 กันยายน 61 12,921
14 – 17 กันยายน 61 12,921หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
×ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
×ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
×ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
×ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
×ค่าวีซ่า 3,000 บาท สำหรับคนไทยเท่านั้น (ต่างชาติโปรดแจ้ง ไม่รวมค่าวีซ่ากรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
เอกสารยื่นวีซ่าอินเดียหน้าพาสปอร์ต และรูปถ่าย(สแกน)หน้าตรง  2 นิ้ว (พื้นหลังขาว) 
×ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป  (ชำระพร้อมค่าทัวร์)