ทัวร์เนปาล Big Nepal กาบมาณฑุ โพคารา โดยสายการบิน ไลออนแอร์

ทัวร์เนปาล Big Nepal กาบมาณฑุ โพคารา โดยสายการบิน ไลออนแอร์
ราคา: 16,661 บาท
รหัสทัวร์: DPT04
เดินทาง 
28 กันยายน - 1 ตุลาคม 61,7-10 ธันวาคม 61

นมัสเต  เนปาล..มนต์เสน่ห์หิมาลัย 4 วัน
HiLight NepaLWisdoM EyE”ดวงตาเห็นธรรม..วัด..เจดีย์..สถูป
สัมผัสอารยธรรมโบราณl ศิลปะเก่าแก่ 2000 กว่าปี l กาฐมาณฑุ…ปาทัน...โภครา
ตื่นตา..ตื่นใจกับกิจกรรมที่ท้าทาย Paragliding Or Helicopters ชมวิวยอดเขาสูง
ช้อปปิ้งของพื้นเมืองแปลกตาย่านทาเมล ... ชิมอาหารท้องถิ่นต้นตำรับ
เดินทางโดยสายการบินไทยไทยไลอ้อนแอร์
(SL)

หมายเหตุ 
ไม่รวมทิปไกด์ 1500
วีซ่า 1500