ทัวร์เนปาล Memory of Nepal 4D ชมระบำพื้นเมืองของชาวเนปาล

ทัวร์เนปาล Memory of Nepal 4D ชมระบำพื้นเมืองของชาวเนปาล
ราคา: 25,500 บาท
รหัสทัวร์: DPT52
กำหนดการเดินทาง มิ.ย - ธ.ค.61 โดยสายการบิน เนปาล แอร์ไลน์
ชมระบำพื้นเมืองของชาวเนปาล พร้อมต้อนรับท่านด้วยอาหารพื้นเมืองของชาวเนปาล....
อาหารไทยเสริมทุกมื้อ อย่างน้อย 2 อย่าง...บริการ ขนมหรือของว่างระหว่างวัน 2 มื้อ ต่อวัน
บริการ น้ำดื่มระหว่างทัวร์ ตลอดการเดินทาง 2 ขวด ต่อท่าน/วัน

22-25 มิ.ย.,6-9 ก.ค.,24-27 ส.ค.,7-10,21-24 ก.ย.
27-30 ต.ค.,2-5,23-26 พ.ย.,7-10,21-24 ธ.ค.61