ทัวร์อียิปต์ Great Of Egypt 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินอียิปต์แอร์ (MS)

ทัวร์อียิปต์ Great Of Egypt 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินอียิปต์แอร์ (MS)
ราคา: 39,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT06_ GO3CAI-MS002
• ชม มหาพีระมิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ มีอายุยาวนานกว่า 5,000 ปี
• ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
• ชม ป้อมปราการซิทาเดล อดีตที่ตั้งของหอประภาคารฟาโรส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า
•  เข้าชมห้องมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ • ชม การแสดงพื้นเมืองอียิปต์โบราณ
เดินทางวันที่  ตุลาคม - ธันวาคม 61

วันที่  11-16, 18-23 ต.ค. 61
วันที่   08-13, 15-20 พ.ย. 61
วันที่   13-18 ธ.ค. 61
วันที่   27ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62หมายเหตุ 
  • ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (ท่านละ 20 USD)
  • (ท่านละ 18  USD)