ทัวร์ยุโรป Best Italy South 9 D สายการบินไทย (TG)

ทัวร์ยุโรป Best Italy South 9 D สายการบินไทย (TG)
ราคา: 83,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT19
เทศกาลปีใหม่ *25 ธ.ค.2561 - 2 ม.ค.2562

สายการบินไทย (TG)โรม-ปอมเปอี-เนเปิ้ล - เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต- กรุงโรม
ฟลอเร้นซ์-พราโต้-พราโต้- ปิซ่า- เวนิส- มิลาน

ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,500 บาท // 
ค่าทิปคนขับและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท  ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง **