ทัวร์ยุโรป EASY WORLD HERITAGE EAST EUROPE 7 วัน 4 คืน บิน QR

ทัวร์ยุโรป EASY WORLD HERITAGE EAST EUROPE 7 วัน 4 คืน บิน QR
ราคา: 40,990 บาท
รหัสทัวร์: DPT03
เที่ยวครบเก็บทุกไฮไลท์
คุทนา โฮรา อดีตศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแคว้นโบฮีเมีย
ปราก เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด
เชสกี้ ครุมลอฟ เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย
สัมผัสความโรแมนติก ณ ฮัลล์สตัทท์ เมืองริมทะเลสาบที่สวยงามที่สุด
พระราชวังเชินบรุนน์ อัญมณีแห่งเวียนนา
ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเบรนด์เนม ณ ถนนคาร์ทเนอร์ และ Parndorf Outlet  
บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
พิเศษ ลิ้มลองเป็ดโบฮีเมียน อาหารขึ้นชื่อของเช็ก

สายการบิน Qatar Airways
เดินทาง พฤศจิกายน 61
เริ่มต้น 40,990 .-
 
วันเดินทางและราคา
19 - 25 พฤศจิกายน 2561 40,990หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
•ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
•ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
•ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
•ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
•ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐเช็กหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าบริการ ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (โดยประมาณ 3,500  บาท)
•ค่าธรรมเนียมทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 45 ยูโร ตลอดทริป