ทัวร์ยุโรป EASY CHRISTMAS EAST EUROPE บิน QATAR 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรป EASY CHRISTMAS EAST EUROPE บิน QATAR 7 วัน 4 คืน
ราคา: 43,990 บาท
รหัสทัวร์: DPT03
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
 ชมตลาดคริสมาสต์ เพลินเพลินกับเทศกาลแห่งความสุข
 คุทนา โฮรา อดีตศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแคว้นโบฮีเมีย
 ปราก เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด
 เชสกี้ ครุมลอฟ เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย
 สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ณ ฮัลล์สตัทท์ เมืองริมทะเลสาบที่สวยงามที่สุด
 พระราชวังเชินบรุนน์ อัญมณีแห่งเวียนนา
 ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเบรนด์เนม ณ ถนนคาร์ทเนอร์ และ Parndorf Outlet  
 พิเศษ ลิ้มลองเป็ดโบฮีเมียน อาหารขึ้นชื่อของเช็ก


สายการบิน การบินไทย
เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 61
เริ่มต้น 42,999 .-


วันเดินทางและราคา
17 - 23 ธันวาคม 2561 43,990 .-
หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
•ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
•ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
•ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
•ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
•ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐเช็กหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าบริการ ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (โดยประมาณ 3,500  บาท)
•ค่าธรรมเนียมทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 50 ยูโร ตลอดทริป