ทัวร์ยุโรป EUROPE BENELUX 8 DAYS TG บินหรู การบินไทย

ทัวร์ยุโรป EUROPE BENELUX 8 DAYS TG บินหรู การบินไทย
ราคา: 49,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT37 WTG0408B
ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ต
เข้าชมมหาวิหารแห่งโคโลญจน์
หมู่บ้านกังหันลม
กรุงอัมสเตอร์ดัม
กรุงบรัสเซลส์ แมเนเกนพิส
ชมเมืองลักแซมเบิร์ก 
มหานครปารีส
ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
ช้อปปิ้งแบรนด์เนม


เดินทางเดือน กันยายน 2561
เริ่มต้น 49,900 .-
สายการบิน การบินไทย


วันเดินทางและราคา
01-08 ก.ย. 2561 = 49,900


หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม(ค่าบริการยื่นวีซ่า 3,000.-)
ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน