ทัวร์ยุโรป CIRCLE IN BENELUX NETHERLANDS GERMANY LUXEMBOURG BELGIUM 7D5N ( AMS03 )

ทัวร์ยุโรป CIRCLE IN BENELUX NETHERLANDS GERMANY LUXEMBOURG BELGIUM 7D5N ( AMS03 )
ราคา: 39,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT01-AMS03
กำหนดการเดินทาง ตุลาคม - ปีใหม่ 19
สายการบิน Eva air
 
 
บินตรง กรุงเทพ-อัมสเตอร์ดัม
ล่องเรือชม...หมู่บ้านกีธูร์น
เวนิชแห่งเนเธอร์แลนด์
พิเศษ!! ล่องเรือหลังคากระจก LOVER BOAT
ถ่ายรูปคู่อาคารไฮเทค ATOMIUM
 
หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ - มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ
จัตุรัสโรเมอร์ - ย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก 
จัตุรัสกรองด์ ปลาซ - ตลาดโกรท มาร์ค

 
อัตราค่าบริการ
 
18 - 24 ตุลาคม 2561 // 42,999
29 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2561 29NOV // 39,999
01 - 07 ธันวาคม 2561 // 42,999
29 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2562 // 49,999
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น **
 
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว เชงเก้น ประเทศเนเธอแลนด์ ท่านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท **
 
** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **