ทัวร์ยุโรป AMAZING EUROPE 05 ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ ต.ค. - ธ.ค. 61

ทัวร์ยุโรป AMAZING EUROPE 05 ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ ต.ค. - ธ.ค. 61
ราคา: 59,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT57
AMAZING EUROPE 05 
กำหนดการเดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 61 
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ  9D6N (TK)
ออสเตรีย - เชค - โปแลนด์ - สโลวาเกีย – ฮังการี
โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES 
*รวมทิปหัวหน้าทัวร์คนขับรถ + พัก4ดาว + รวมวีซ่า + อาหารครบมื้อ
*ราคาพิเศษ 59,999 บาท
กำหนดเดินทาง 
27 ต.ค -4 พ.ย // 17-25 พ.ย // 9-17 ธ.ค // 11-19 ธ.ค 2561