ทัวร์ยุโรป EASTERN EUROPE เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย สโลวัค 7D4N

ทัวร์ยุโรป EASTERN EUROPE เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย สโลวัค 7D4N
ราคา: 44,927 บาท
รหัสทัวร์: DPT14
ชมปราสาทต้นแบบของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ปราสาทนอยชวานชไตน์ 
ชมเมืองที่มีความสวยงามเหมือนบ้านลูกกวาด ณ เมืองคาร์โรวี่ วารี ประเทศเช็ก
จัตุรัสเมืองเก่า สตาเรส เมสโต สถานที่นัดพบของชาวปราก
ชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทปราก และ มหาวิหารเซนต์วิตัส
ชมเมืองมรดกโลก เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศเช็ก
ชมความสวยงามภายใน พระราชวังเชินบรุนน์
ชมความสวยงามของ โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น 
ช้อปปิ้งย่านการค้าใหญ่พื้นเมือง ของเมืองเวียนนา ถนนคาร์ทเนอร์
ช้อปปิ้ง พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท ของเมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย


กำหนดการเดินทางเดือนกันยายน 2561
โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 44,927.-

วันเดินทาง
เดือน  พฤษภาคม
24 พ.ค. 61 - 30 พ.ค. 61  42,927
เดือน  มิถุนายน
10 มิ.ย. 61 - 16 มิ.ย. 61  44,927
20 มิ.ย. 61 - 26 มิ.ย. 61  44,927
27 มิ.ย. 61 - 03 ก.ค. 61  44,927
เดือน  กรกฎาคม
08 ก.ค. 61 - 14 ก.ค. 61  44,927
23 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61  44,927
29 ก.ค. 61 - 04 ส.ค. 61  44,927
เดือน  สิงหาคม
10 ส.ค. 61 - 16 ส.ค. 61  46,927
18 ส.ค. 61 - 24 ส.ค. 61  44,927
เดือน  กันยายน
08 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 61  45,927
15 ก.ย. 61 - 21 ก.ย. 61  45,927
21 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61  45,927
27 ก.ย. 61 - 03 ต.ค. 61  45,927
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 45 Euro /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว 
ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว กรณียื่นขอ SCHENGEN VISA