ทัวร์ยุโรป Charming East Europe เยอรมัน-ออสเตรีย 7วัน 4คืน

ทัวร์ยุโรป Charming East Europe เยอรมัน-ออสเตรีย 7วัน 4คืน
ราคา: 47,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT19
ชมบรรยากาศที่งดงามบนยอดเขาซุกสปิตเซ่
เข้าปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์
พร้อมช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet
** การบินไทย บินตรงสู่กรุงมิวนิค กลับที่เวียนนา ไม่ย้อนเส้นทาง **

สายการบินไทย
เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2561
เริ่มต้น 47,900.- บาท


ราคา 49,900 บาท 
8-14 ส.ค. / 5-11 ก.ย. / 12-18 ก.ย. /  26 ก.ย. - 2 ต.ค.61


ราคา 47,900 บาท
5-11 พ.ย. / 12-18 พ.ย. / 19-25 พ.ย. / 1-7 ธ.ค.61
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,300 บาท //

ค่าทิปคนขับและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท  ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง **