ทัวร์ยุโรป 5 ประเทUNIQUE EAST EUROPE 9วัน6คืน TG

ทัวร์ยุโรป 5 ประเทUNIQUE EAST EUROPE 9วัน6คืน TG
ราคา: 61,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT01-MUC05
เที่ยวยุโรป 5 ประเทศ บินตรงสายการบิน 5 ดาว
เยอรมัน-เช็ก-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย
ปราสาทครุมลอฟ - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - สะพานชาร์ล - ปราสาทแห่งปราก
มหาวิหารเซนต์วิตุส - จัตุรัสวีรบุรุษ - บ้านเกิดโมสาร์ท - ฮัลสตัท
พระราชวังเซินบรุนน์ - จตุรัสมาเรียน - สนามกีฬา ALLIANZ ARENA
 
ชิมอาหารขึ้นชื่อ!! ขาหมูเยอรมัน, ไส้กรอกเวียนนา
พิเศษ!! ล่องเรือเพลินๆ ชมความงามแม่น้ำดานูบ
 
ราคาเริ่มต้น 61,888
สายการบินไทย TG
เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2561
 
11 - 19 สิงหาคม 2561 ราคา 62,888
22 - 30 กันยายน 2561 ราคา 62,888
20 - 28 ตุลาคม 2561 ราคา 65,888
10 - 18 พฤศจิกายน 2561 ราคา 61,888
02 - 10 ธันวาคม 2561 ราคา 62,888
25 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562 ราคา 66,888.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 28 ยูโร หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,100 บาท 
-ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศออสเตรีย ท่านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท