ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL ROMANCE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน (TG)

ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL ROMANCE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน (TG)
ราคา: 63,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT06_ GO3VIE-TG007
•บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
•เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี 
•เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
•เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่เวนิส
•ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
•ตื่นตากับมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป
 เมนูพิเศษ, ขาหมูเยอรมัน และสปาร์เก็ตตี้หมึกดำ
เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
วันที่  6-15, 20-29 ก.ย. 61
วันที่  4-13, 11-20, 18-27 ต.ค. 61
วันที่  8-17, 15-24 พ.ย., 22 พ.ย.-1 ธ.ค. 61
วันที่  6-15 ธ.ค61, 23 ธ.ค. 61-1 ม.ค. 62(วันขึ้นปีใหม่)

(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท)
(ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (18 ยูโร)
(โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 10 x 3 = 30 ยูโร)