ทัวร์ยุโรป Completed Italy 7 วัน 4 คืน เข้ามิลาน ออกโรม บิน Etihad Airways

ทัวร์ยุโรป Completed Italy 7 วัน 4 คืน เข้ามิลาน ออกโรม บิน Etihad Airways
ราคา: 42,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT01 MXP03
ศูนย์การค้า แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II)
ผ่านชม ซานตา มาเรีย เดลเล กราเซีย (Santa Maria Del Grazia)
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano)
จัตุรัสเออร์เบ (Piazza delle Erbe หรือ Market's square)
น้ำพุมาดอนน่า แห่งเวโรนา (The Fountain Madonna of Verona)
จัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square)
โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica)
หอเอนแห่งเมืองปิซ่า (Leaning Tower of Pisa)
มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore)
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica)

 
สายการบิน Etihad Airways
เดินทาง ส.ค. - ธ.ค. 61
เริ่มต้น 42,888 .-
 
วันเดินทางและาคา
07 - 13 สิงหาคม 2561 47,888
11 - 17 กันยายน 2561 43,888
10 - 16 ตุลาคม 2561         47,888
18 – 24 ตุลาคม 2561         45,888
20 - 26 ตุลาคม 2561         45,888
18 - 24 พฤศจิกายน 2561 44,888
24 – 30 พฤศจิกายน 2561    42,888
04 - 10 ธันวาคม 2561 45,888
08 - 14 ธันวาคม 2561 46,888
22 - 28 ธันวาคม 2561 49,888
30 ธ.ค. – 05 ม.ค. 2562     57,888หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด
มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
(กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 10 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 14 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 24 ยูโร (EUR) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,000 บาท (THB)
รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน