ทัวร์ยุโรป EASY UNSEEN UKRAINE 5D3N บินUkraine International Airlines

ทัวร์ยุโรป EASY UNSEEN UKRAINE 5D3N บินUkraine International Airlines
ราคา: 39,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT03
ชมย่านใจกลางเมือง KHRESCHATYK MAIDAN CENTRAL SQUARE ถนนสายหลักของเมือง
จัตุรัส MYKHAILIVSKA จัตุรัสที่สวยงามคลาสสิกเป็นจุดโดดเด่นที่สุดของเคียฟ
ชม อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต (GOLDEN GATE MONUMENT) ประตูเมืองเก่าที่เจ้าชายยาโรสลาฟสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11
ชม โบสถ์เซนต์ไมเคิลหรือโดมทองคำ (ST.MICHAEL'S GOLDEN-DOME) เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์นิกายยูเครนเนีย
ชม พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 (WORLD WAR II MUSEUM) ชมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ปลดประจำการจากสมัยสงครามโลก
ถ้ำพอร์จเชตกาลาฟร่า (PECHERSKALAVRA) ภายใต้ชั้นใต้ดินของมหาวิหาร เป็นถ้ำที่มีทางเดินใต้ดินที่แคบๆความยาวหลายร้อยกิโลเมตร
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (MUSEUM OF THE  HISTORICAL TRESURES)หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในเคียฟเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมากมายในอดีต

 
สายการบิน Ukraine International Airlines
เดินทาง ก.ค. - ธ.ค. 61
เริ่มต้น 39,900 .-
 
วันเดินทางและราคา
10 - 14 สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ) 39,900
14 - 18 กันยายน 39,900
12 - 16 ตุลาคม (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 39,900
19 - 23 ตุลาคม (วันปิยมหาราช) 39,900
16 - 20 พฤศจิกายน 39,900
07 - 11 ธันวาคม (วันรัฐธรรมนูญ) 39,900หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
•ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
•ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
•ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
•ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
•ค่าธรรมเนียมวีซ่ายูเครน ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (โดยประมาณ 2,500  บาท)
•ค่าธรรมเนียมทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 50 ยูโร ตลอดทริป