ทัวร์แอฟริกา Easy Cape Town 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

ทัวร์แอฟริกา Easy Cape Town 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
ราคา: 49,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT06_ GO3CPT-SQ001
• ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเองขึ้นสู่จุดชมวิวด้านบน Table Mountain 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติของโลก
• ล่องเรือไปชมแมวน้ำ นกเพนกวิน ชมทัศนียภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) เดินเล่นย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์
• อิสระหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมพิเศษ เปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งหนึ่งในชีวิต ทัวร์ดำน้ำชมฉลามขาว
***อาหารพิเศษ !!! ลิ้มรสกุ้งมังกรจากแอฟริกาใต้ ***
สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ดูข้อมูลท้ายโปรแกรม) ต้องมีสำเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากสถานทูตแอฟริกาใต้เท่านั้น

เดินทางวันที่ (สิงหาคม-ธันวาคม 61)
วันที่   08-14 ส.ค. 61, 05-11 ก.ย. 61
วันที่   17-23 ต.ค. 61, 31 ต.ค. - 06 พ.ย. 61
วันที่   14-20 พ.ย. 61, 28 พ.ย. - 04 ธ.ค. 61
วันที่   12-18 ธ.ค. 61


>>>หมายเหตุ<<<
>>ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (ท่านละ 20 USD)
>>ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (ท่านละ 21  USD)