ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม 2 วัน 1 คืน โดยแอร์เอเชีย (FD)

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม 2 วัน 1 คืน  โดยแอร์เอเชีย (FD)
ราคา: 9,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT06_GO1REP-FD001
- ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม
- วัดใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา
-ปราสาทบันทายสรี - นครธม
- ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด

เดินทางวันที่ 
วันที่ 07-08 ตุลาคม 61
วันที่ 13-14 ตุลาคม 61
วันที่ 14-15 ตุลาคม 61
วันที่ 20-21 ตุลาคม 61
วันที่ 23-24 ตุลาคม 61
วันที่ 26-27 ตุลาคม 61

***หมายเหตุ***
 ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
ท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน / หัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ดุลพินิจ