ทัวร์นิวซีแลนด์ BW Beautiful New Zealand 6 Days/4 Nights บินแควตัส แอร์เวย์

ทัวร์นิวซีแลนด์ BW  Beautiful New Zealand 6 Days/4 Nights บินแควตัส แอร์เวย์
ราคา: 79,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT65
ควีนส์ทาวน์–นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค
ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ – วอลเตอร์พีคฟาร์ม – วานาก้า 
อะคารัว – ล่องเรือชมสัตว์ที่อ่าวอะคารัว -ไคร้สท์เชิร์ช


สายการบิน แควตัส แอร์เวย์
เดินทาง ส.ค. - พ.ย. 61
เริ่มต้น 79,900 .-


วันเดินทางและราคา
9 – 14 / 23 -28 สิงหาคม 2561 79,900 .-
13 – 18 / 20 – 25 กันยายน 2561 79,900 .-
11 – 16 / 18 – 23 ตุลาคม 2561 79,900 .-
8 – 13 / 22 – 27 พฤศจิกายน 2561 79,900 .-
หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
กรณีที่ต้องมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง 
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน 
โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ทางลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง 
ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถและไม่รวมกระเป๋า
ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง