ทัวร์ฺญี่ปุ่น Hokkaido Drift Ice ล่องเรือตัดน้ำแข็ง บิน TG 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ฺญี่ปุ่น Hokkaido Drift Ice ล่องเรือตัดน้ำแข็ง บิน TG 6 วัน 4 คืน
ราคา: 42,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT22 JJP36
สวนสัตว์อะซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo)
น้ำตกริวเซ และน้ำตกกิงกะ น้ำตกสองสายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็นริ้วสวยงาม
ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Garinko II) เป็นไฮไลท์หนึ่งของเมืองมอนเบ็ทสึ
หอคอยโอคอทสก์(Okhotsk Tower) ซึ่งเป็นหอคอยที่ยื่นออกไปในทะเล
ลานสกีชิกิไซ (Shikisai no oka) เนินที่ราบกว้างใหญ่ที่
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว
หอนาฬิกาประจำเมือง (CLOCK TOWER)
สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Promenade)


สายการบิน การบินไทย
เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 61
เริ่มต้น 42,999 .-

 
วันเดินทางและราคา
09-14 ม.ค.62 42,999
11-16 ม.ค.62 45,999
12-17 ม.ค.62 44,999
17-22 ม.ค.62 45,999
18-23 ม.ค.62 45,999
19-24 ม.ค.62 44,999
24-29 ม.ค.62 45,999
25-30 ม.ค.62 45,999
26-31 ม.ค.62 44,999
31 ม.ค.-05 ก.พ.62 45,999
14-19 ก.พ.62 45,999
15-20 ก.พ.62 45,999
16-21 ก.พ.62 45,999
21-26 ก.พ.62 45,999
22-27 ก.พ.62 45,999
23-28 ก.พ.62 44,999
28 ก.พ.-05 มี.ค.62 45,999
01-06 มี.ค.62 45,999
02-07 มี.ค.62 44,999
06-11 มี.ค.62 45,999
08-13 มี.ค.62 45,999
09-14 มี.ค.62 44,999หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก เป็นต้น
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบิน สำหรับผู้ที่ไปและ/หรือกลับ ไม่พร้อมพร้อมคณะ (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)
ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระมีน้ำหนักเกินกว่าที่ทางสายการบินกำหนด หรือมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดมาตรฐาน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
ค่าธรรมเนียมทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง
(ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง