ทัวร์ญี่ปุ่น EASY TOKYO ช้อป ชิม แช๊ะ มีฟรีเดย์ Tokyo Disneyland ตุลาคม 2561

ทัวร์ญี่ปุ่น EASY TOKYO ช้อป ชิม แช๊ะ มีฟรีเดย์ Tokyo Disneyland ตุลาคม 2561
ราคา: 26,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT03
วัดเซนโซจิ  หรือ วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว
โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต(Gotemba Premium Outlets) เป็น Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
แช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย
นั่งรถไฟตะลุยกรุงโตเกียว หรือ เลือกซื้อตั๋วเข้าสวนสนุกอันดับโลก Tokyo Disneyland
อิออนมอลล์ เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
 
เดือน ตุลาคม 2561
สายการบิน NOK SCOOT
เริ่มต้นเพียง 26,900 .-
 
วันเดินทางและราคา
01 – 05 ตุลาคม 61 26,900
03 – 07 ตุลาคม 61 27,900
05 – 09 ตุลาคม 61 27,900
07 – 11 ตุลาคม 61 26,900
09 – 13 ตุลาคม 61 27,900
11 – 15 ตุลาคม 61 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 30,900
13 – 17 ตุลาคม 61 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 29,900
15 – 19 ตุลาคม 61 26,900
17 – 21 ตุลาคม 61 27,900
19 – 23 ตุลาคม 61 (วันปิยมหาราช) 30,900
21 – 25 ตุลาคม 61 26,900
23 – 27 ตุลาคม 61 27,900หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
•ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
•ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
•ค่าธรรมเนียมวีซ่า
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
•ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1500 บาท / ท่าน / ทริป (สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์และแต่จะพอใจในการบริการ)